Contact About Disclaimer FAQ Updates Sitemap Inhoud Home
Wetenschap Legendes Archeologie Religie Societies Fraude Conclusies Artikelen Resources Media Forum Blog

Vragen

Vragen aan gelovigen

Op deze pagina gaan we een paar lastige stellingen geven en verwachten antwoord op de bijhorende vragen.

Stelling en vraag 1.

Stel dat de Babyloniers de Joden van Judah niet mee hadden genomen naar Babylonie ?

Tijdens deze verbanning hadden ze jaren de tijd om teksten over te schrijven van oude Babylonische scripture gebaseerd op de nog oudere Sumerische kleitabletten met de creatie mythen, oa de Enuma Elish.
Dit zou dus inhouden dat de creatie story in Genesis met de Elohim en de Nephilim, Adam en Eva, de voorstelling de slang in Eden evenals de Cain en Abel story en het zondvloed verhaal met Noach nooit opgeschreven (lees: gejat van de Babyloniers) zouden zijn. Een en ander zou dus een andere wending gehad hebben en concepten als gevallen Engelen, de Duivel, Adam en Eva en de Jehovah figuur en de vloed zouden nooit gevormd zijn. Deze concepten zijn in feite ontstaan door middel van interpretatie van de Babylonische teksten die gebaseerd waren op de 4000 jaar oude Sumerische mythen over de creatie en zondvloed. Dit is een dubbele interpretatie.

Het geloof is gebaseerd op fundamenten, op fundamenten die gevormd worden door het Genesis boek in het Oude Testament. Door de bovenstaande stelling valt dit fundament dus weg, ziehier de concepten als God, Engelen, de creatie van Adam en Eva, de duivel en de zondeval hebben dus geen houvast en betekenis meer want hoezo is dit het woord van God ? Dit is niet het woord van God maar het woord en de optekening van een Sumerische mythe !

Vraag 1.

Dus de vraag is voor de gelovigen hoe redden jullie je hieruit, hoe lossen we dit op want hier hebben we duidelijk een fundamenteel probleem niet waar ? Zeg het maar het woord is aan U.

Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn:

''Ja maar ..... zo is het niet gelopen'' of ''God had het zo bedoelt, het is de wil van God''

Reply:

Ja zo lusten we er nog wel een paar, die antwoorden hebben jullie op een tape staan en draaien het af als jullie het antwoord niet weten op een vraag of niet erover willen discussiëren vanwege gebrek aan kennis over het onderwerp. Wat staat er nog meer op dat bandje ?

Volgens de Kerk is de bijbel het woord van God, dus de text is geinspireerd door God en aldus opgeschreven. Er staan in de bijbel teksten die afkomen van diverse culturen, Sumeria, Babylonie, Egypte. Het gaat hier om mythen en mogelijk werkelijke gebeurtenissen.Stelling en vraag 2.

Dus klaarblijkelijk heeft God die teksten met mythen van die culturen en zelfs bep. wetten etc in geval van Egypte in de bijbel laten opschrijven onder zijn inspiratie ? Van die fragmenten die dit aangaat is bewezen (dmv vergelijking ) dat ze van oudere culturen afkomen en van hun zijn overgenomen en met een andere interpretatie in het OT. terecht gekomen zijn, hoe kan dit dan nog geinspireerd zijn door God ? Dit kan helemaal niet en zo'n argument is je reinste onzin.

Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn:
''De bijbel is het woord van God, en het is blijkbaar zo bedoelt''

Reply:

Het woord van God waaruit blijkt dat dan en waar is dat bewijs ? Er is geen bewijs in tegendeel zelfs, zie stelling en vraag 2. ''Het is (blijkbaar) zo bedoelt'' Waar blijkt dat uit ?

Vragen aan God

Op deze site kun je je vragen aan God stellen.

http://www.vraagaangod.nl/Home/

Zo gezegd zo gedaan.

Vraag 1.

Waarom liet u Moses en Joshua en hun legertje van velen aan de overkant van de Jordaan de steden aanvallen en de mensen doden om met het ''gekozen volk'' naar het ''beloofde land'' te gaan. allemaal in naam van u, u bent dus medeplichtig aan massa moord en nog een racist ook ? Ik krijg namelijk van een Christen gelovige te horen dat u daar een ''bedoeling'' mee had ?

Mail verstuurd, wachten op antwoord.
waneer ik antwoord ontvang komt dat zeker hier te staan en gaan we vraag 2 insturen, kunnen we nog lachen ook.

''Dank u wel voor uw mail. Wij streven ernaar u binnen een week een antwoord te geven. Het beantwoorden gaat zeer zorgvuldig en kost daarom de nodige tijd. We hopen op uw begrip hiervoor''

We wachten af.............God zit ver weg dus dat duurt wel even ....

Het is donderdag 29 maart en er is antwoord. klik hier voor antwoord

Beste meneer Westerman,

Allereerst bedankt voor jouw vraag. Het viel ons op dat je vanuit The Reli Hunters reageert. Blijkbaar stel je jezelf als doel te bewijzen dat De Bijbel onwaar zou. Het is mijn gebed dat de levende God tot je hart mag spreken door dit antwoord. Dat je Hem mag leren kennen als jouw Schepper en Redder. Graag zou ik je ook een wedervraag willen stellen: zou je God willen leren kennen?

Het uitgangspunt voor het antwoord op jouw vraag is De Bijbel, Gods Woord. Dit is een vraagstuk waar zowel gelovigen als ongelovigen tegen aan lopen. Waarom werd bijna de gehele bevolking van Kanaän vernietigd, zodat het volk van Israel het land ik kon nemen? En hoe kan het dat een rechtvaardige, liefdevolle God dit wilt? Het is een legitieme vraag. Christenen veroordelen moord. Om jouw vraag te beantwoorden moeten we de inname van Kanaän door het volk van Israël bezien vanuit een breder perspectief. Het is hierbij belangrijk in te zien wat eigenschappen van God zijn.

In het begin van de geschiedenis van het volk van Israel, krijgt Abraham een opdracht en een aantal beloftes. In Genesis 12:1-4 staat: ‘De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’

Deze beloften herhalen zich een aantal keren, zoals in Genesis 15:5-6: ‘Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’

Ook Genesis 17:7-8 zegt hier iets over: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’

Zoals je leest sluit God een verbond met Abraham en 1 van de beloftes die God geeft is dat zijn nakomelingen het land van Kanaän, het huidige Israel, zullen bezitten. God is trouw en komt dus Zijn beloftes na. Als mens mag je geloven in Zijn trouw: ‘’Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw’’(Hebreen 10:23). .

Maar behalve dat God trouw is, is Hij ook rechtvaardig, ontzagwekkend, vergevingsgezind enliefdevol. Hier volgen enkele aantekeningen over de verovering van het land van Kanaän.

1. God is de ontzagwekkende Schepper van alles en daarom ook de eigenaar van alle landen. Hij heeft het recht om gebieden te gebruiken voor Zijn wil. In Psalm 24:1 staat: ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen’.

2. Als universele Schepper is God ook de universele Rechter. God heeft de rechten over het land van Kanaän en Hij heeft het recht de Kanaänieten te beoordelen naar hun daden. Alle mensen zijn zondaars en staan daarmee onder het oordeel van God. In Romeinen 3:1-12 staat: Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.

In een ander Bijbelboek, 1 Joh. 1:8-10 ,staat: ‘Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons’.
Het oordeel over dit volk kan gezien worden als een rechtvaardig Goddelijk oordeel over hun zonden. Een rechtvaardige rechter moet onrecht, zonde veroordelen.

Stel je moet voorkomen voor een misdaad, laten we voor het gemak zeggen diefstal. Welke rechtvaardige rechter zal zeggen: ‘Meneer Westerman, je bent een misdaad begaan, maar weet je wat? Ik knijp een oogje dicht’ Dat zou onrechtvaardig zijn toch? Zo is het ook met God. Omdat God rechtvaardig is, oordeelt Hij juist.

In Leviticus. 18:24-30 staat: ‘Verontreinig jezelf niet door dergelijke dingen te doen. De volken die ik voor jullie verdrijf hebben zich met al deze dingen verontreinigd, waardoor het land onrein werd. Vanwege de wandaden die er gepleegd zijn, heb ik het land geteisterd, zodat het zijn inwoners is gaan uitbraken. Jullie echter moeten mijn bepalingen en regels in ere houden, jullie mogen geen van deze gruwelen begaan. Dat geldt zowel voor geboren Israëlieten als voor de vreemdelingen die bij jullie wonen – de mensen die vóór jullie in het land woonden hebben al deze gruwelen bedreven, waardoor het land onrein werd – anders zal het land jullie uitbraken omdat jullie het verontreinigen, zoals het volk dat er voor jullie tijd woonde werd uitgebraakt. Wie toch een dergelijke gruweldaad bedrijft, zal uit de gemeenschap gestoten worden. Houd je aan je verplichtingen tegenover mij en volg geen van de gruwelijke gewoonten na die voor jullie tijd in zwang waren, opdat je er niet door verontreinigd wordt. Ik ben de HEER, jullie God.’

Overigens laat Gods oordeel geen dubbele standaard zien. Hij oordeels hetzelfde over de Israëlieten als over de andere volkeren wat het argument dat Hij een racist is teniet doet. Er staat bijvoorbeeld in Jozua 7:11-12: ‘Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn ban rustte. Ze hebben die gestolen, en dat ook nog eens proberen te verdoezelen door ze tussen hun eigen bezittingen te verbergen. Daarom kan het volk van Israël niet standhouden tegen zijn vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de vlucht slaan, omdat het nu zelf aan de vernietiging is prijsgegeven. Ik zal jullie niet meer bijstaan als jullie je niet van de gestolen goederen ontdoen’.

Tot slot was er ruimte voor de Kanaänieten zich over te geven, te bekeren en te overleven als ze de enige God erkenden. God is vergevingsgezind aan een ieder die zich bekeerd van zijn zonden en zich tot Hem keert. Twee mooie voorbeelden uit het oude testament:

- In Jozua 2:9 staat: ‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie’. Rahab erkent in dit voorbeeld God en zij krijgt als enige redding.

- In Jozua 11:18-19 staat: ‘want er was geen enkele stad die een vredesverdrag met de Israëlieten had gesloten, behalve Gibeon, de stad van de Chiwwieten’. De Chiwwieten kregen ook redding.

Er was dus ruimte voor bekering, wat dus de etnische achtergrond van de verovering van het land van Kanaän te niet doet.
God is liefdevol. Maar hoe kan een ontzagwekkende,rechtvaardige God Zijn liefde bewijzen naar ons mensen die zondig zijn? Met andere woorden: hoe kunnen wij redding, vergeving krijgen?

In Handelingen 17:24-31 staat: ‘De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst… Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is… God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan’.

God roept ons in de huidige tijd, net als de volkeren in het oude testament op een nieuw leven te beginnen. Ons te bekeren van onze zondes en tot Hem te keren om zo vergeving te krijgen. Deze vergeving heeft Hij ons aangeboden in Jezus Christus.

In Johannes 3:16 staat: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’

Als je gelooft en daarmee erop vertrouwt dat Jezus Christus, Zoon van God is gestorven voor jouw zonden en is opgestaan uit de dood, is er vergeving. En daarmee geen rechtvaardig oordeel, maar vrijspraak en eeuwig leven.

Echter, door niet te geloven b;lijft een mens onder Zijn rechtvaardige oordeel.

Johannes 3:17-19: ‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht’.

note: God heeft helemaal niemand naar de wereld gezonden want dit hele zoon van God verhaal en maagdelijke geboorten zijn een mythe en dit is bewezen.
--------------
note:
Bij deze bedankt voor het antwoord. Wij zullen zeker ons beraden op een reply want ik ga niet akkoord met dit antwoord. Er word gewoon maar aangenomen dat God in de bijbel vermeld staat en geen rekening gehouden met het feit dat het maar door de mens verzonnen is en voortkomt uit zeer oude mythen en geevolueerd is tot wat het nu is. De bijbel word gewoon klakkeloos aangenomen.
Sorry ''vraagaangod'' hier trappen we niet in. ! Bekeren, God leren kennen ? Wij willen niet een God leren kennen die die dingen die in de bijbel staan goedkeurt etc etc. de bijbel is een bewezen fraude !
Eerst de origine van je geloof onderzoeken voordat je gaat interpreteren.


Reeds door God beantwoorde vragen.

Antwoord vraag 1

Bedankt voor jullie antwoord op mijn vraag. Ik verwachte binnen een week antwoord te krijgen, het werd uiteindelijk drie weken.
Bij deze wil ik graag de gelegenheid nemen om een reply te sturen.
Uitgebreide reply staat onder de desbetreffende alinea’s
.


Beste meneer Westerman,

Allereerst bedankt voor jouw vraag. Het viel ons op dat je vanuit The Reli Hunters reageert. Blijkbaar stel je jezelf als doel te bewijzen dat De Bijbel onwaar zou zijn.

Het is mijn gebed dat de levende God tot je hart mag spreken door dit antwoord. Dat je Hem mag leren kennen als jouw Schepper en Redder. Graag zou ik je ook een wedervraag willen stellen: zou je God willen leren kennen?

Mijn antwoord op de wedervraag is nee als mijn ja of nee gebaseerd moet worden op jullie antwoord op mijn vraag. Het antwoord welke hieronder door jullie gegeven is naar mijn inziens niet legitiem en eigenlijk niets waard in het groter perspectief gezien aangezien we toch eerst naar de oorsprong van het geloof zullen moeten kijken voordat we überhaupt beginnen aan interpretaties.

Over waar of onwaar zijn van de bijbel het volgende, natuurlijk staan er dingen in die gebeurd zijn alleen niet op de manier zoals beschreven staat en laat staan op de manier waarop het geïnterpreteerd word. Om een voorbeeld te geven Genesis is een voor wat betreft de Adam en Eva en Noach story verhaal gebaseerd op zeer oude Sumerische mythen opgeschreven door de joden 6e eeuw voor Chr. Tijdens de Babylonische ballingschap. Dit is een feit.


Het uitgangspunt voor het antwoord op jouw vraag is De Bijbel, Gods Woord. Dit is een vraagstuk waar zowel gelovigen als ongelovigen tegen aan lopen. Waarom werd bijna de gehele bevolking van Kanaän vernietigd, zodat het volk van Israël het land ik kon nemen? En hoe kan het dat een rechtvaardige, liefdevolle God dit wilt? Het is een legitieme vraag. Christenen veroordelen moord. Om jouw vraag te beantwoorden moeten we de inname van Kanaän door het volk van Israël bezien vanuit een breder perspectief. Het is hierbij belangrijk in te zien wat eigenschappen van God zijn.

Deze gebeurtenissen hebben niks met God te maken. God is alleen maar een Archetype in een vorm ontstaan vanuit oude mythen en dus puur een interpretatie ervan en de gedachten van mensen erover. Het zijn primitieve ideeën dat er een God nodig zou zijn om de natuurverschijnselen te verklaren, daar is waar dit idee vandaan komt. Hoe kan het dat gelovigen ergens in geloven terwijl ze de oorsprong van hun geloof niet kennen ? Ik hoor nooit iemand vanuit het geloof praten over Sumerische epoques of de Isis Horus connectie of zelfs maar de originele bron van dit alles de Kumura mythe uit India of zelfs Lemurie.


In het begin van de geschiedenis van het volk van Israël, krijgt Abraham een opdracht en een aantal beloftes. In Genesis 12:1-4 staat: ‘De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zal je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’

Het verhaal van Moses hij was een Farao Akhnaton. De Tien geboden en de joodse wetten zijn overgeschreven en veranderd door Moses dan wel verkregen van Yethro hogepriester van de berg Horeb van de tempel daar er werd daar ook goud in poedergoud omgezet, dat is dat poeder dat Moses door het water mengde om het volk te laten drinken, en zijn oorspronkelijk van Egyptische afkomst, zijn schoonvader was Yethro zie boek of Jasher. De ark is een Egyptische kist en is een supergeleidende condensator die stroom oplaad en af en toe afgeeft vandaar dat hij zo gevaarlijk is en de mensen beschermd moesten worden hiertegen. De zoon van God en maagdelijke geboorte story is afkomstig van India via Perzië en Griekenland als Mythra en Dionysis en via Egypte als de Isis – Horus story. Dat Jezus de zoon van God zou zijn was alleen een idee dat hij de incarnatie zou zijn van een van die vorige figuren en berust verder niet op enige waarheid, het is en blijft een mythe. Dat Maria een maagd zou zijn is overigens al helemaal te gek voor woorden sterker nog het is simpel een vertaalfout vanuit het Hebreeuws naar het latijn en verkeerd overgenomen in het Engels, maagd is in latijn Virgo Intacta en Virgo betekend gewoon jonge vrouw ze was namelijk pas vijftien jaar oud. Bij de commissie in Nicea is officieel bepaald per decreet dat Jezus de zoon van God was en opgestaan en ten hemel gevaren, dit zijn echter pogingen om een story in elkaar te flansen berust echter niet op waarheid. Jezus heeft geen wonderen verricht, niet over water gelopen, geen water in wijn veranderd geen zoon van God, niet dood aan kruis maar in coma, niet opgestaan en niet naar hemel in fysiek lichaam, dit is niet mogelijk. Verder ga ik hier niet op door in dit reply want het komt ook op therelihunters website te staan.


Deze beloften herhalen zich een aantal keren, zoals in Genesis 15:5-6: ‘Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ook zei de HEER zie, tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’

Ook Genesis 17:7-8 zegt hier iets over: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’

Ziehier het racisme aspect, je kunt niet zomaar een land waar al mensen leven tot je bezit nemen niemand niet ook Abraham niet.


Zoals je leest sluit God een verbond met Abraham en 1 van de beloftes die God geeft is dat zijn nakomelingen het land van Kanaän, het huidige Israel, zullen bezitten. God is trouw en komt dus Zijn beloftes na. Als mens mag je geloven in Zijn trouw: ‘’Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw’’(Hebreen 10:23). .

God heeft hier niks mee te maken, wat we hier zien zijn dingen die puur door mensen bedacht of gedaan zijn. God is een idee vanuit oude overleveringen puur een archetype idee waar de mens in geloofde echter geen enkel waarheids gehalte hierin. Niemand die ooit die zgn. God gezien of gehoord heeft, alles wat in de bijbel staat is geschreven door mensen en zelfs niet geïnspireerd door die zgn. God en of discussie het komt namelijk allemaal voort uit mythes. Mogelijk heeft een of ander na Sumerische figuur Abraham dit alles wijs gemaakt, of het is niet meer dan een opgetekende parabel dus figuurlijk bedoelt en het zou nog kunnen zijn dat Abraham niet eens geleefd heeft maar zover wil ik nog niet eens gaan. We weten dus niet wie Abraham dit alles belooft heeft maar het was dus niet God.


Maar behalve dat God trouw is, is Hij ook rechtvaardig, ontzagwekkend, vergevingsgezind en liefdevol. Hier volgen enkele aantekeningen over de verovering van het land van Kanaän.

Hier is anders niks van te merken in de bijbel en zeker niet in het oude testament, in het nieuwe testament komt een en ander wat genuanceerder over, dit komt omdat ideeën evolueren en het zijn ook andere schrijvers die dingen opschreven.


God is de ontzagwekkende Schepper van alles en daarom ook de eigenaar van alle landen. Hij heeft het recht om gebieden te gebruiken voor Zijn wil. In Psalm 24:1 staat: ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen’.

De schepper van dit alles ?


2. Als universele Schepper is God ook de universele Rechter. God heeft de rechten over het land van Kanaän en Hij heeft het recht de Kanaänieten te beoordelen naar hun daden. Alle mensen zijn zondaars en staan daarmee onder het oordeel van God. In Romeinen 3:1-12 staat: Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.

In een ander Bijbelboek, 1 Joh. 1:8-10 ,staat: ‘Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons’.
Het oordeel over dit volk kan gezien worden als een rechtvaardig Goddelijk oordeel over hun zonden. Een rechtvaardige rechter moet onrecht, zonde veroordelen.

Stel je moet voorkomen voor een misdaad, laten we voor het gemak zeggen diefstal. Welke rechtvaardige rechter zal zeggen: ‘Meneer Westerman, je bent een misdaad begaan, maar weet je wat? Ik knijp een oogje dicht’ Dat zou onrechtvaardig zijn toch? Zo is het ook met God. Omdat God rechtvaardig is, oordeelt Hij juist.

God doet helemaal niks, de mensen die hier op aarde leven doen alles. God oordeelt niet, ten tweede dit soort dingen is geschreven door mensen in de vorm alsof het vanuit God geschreven is dus in de ik vorm als zijnde God, ja zo lust ik er nog wel een paar. Iedereen kan schrijven vanuit een andere persoon omdat hij denkt daarmee meer gezag uit te oefenen. Een voorbeeld daarvan zijn vele bijbel boeken die in voorkomende gevallen niet eens geschreven zijn door personen genoemd in de titel bv Genesis zou door Moses geschreven zijn, nou vergeet het maar. Sommige gospels zo niet alle zijn ook niet geschreven door die personen. Bv Markus, Lukas, Thomas, Johannes, Mattheüs.


In Leviticus. 18:24-30 staat: ‘Verontreinig jezelf niet door dergelijke dingen te doen. De volken die ik voor jullie verdrijf hebben zich met al deze dingen verontreinigd, waardoor het land onrein werd. Vanwege de wandaden die er gepleegd zijn, heb ik het land geteisterd, zodat het zijn inwoners is gaan uitbraken. Jullie echter moeten mijn bepalingen en regels in ere houden, jullie mogen geen van deze gruwelen begaan. Dat geldt zowel voor geboren Israëlieten als voor de vreemdelingen die bij jullie wonen – de mensen die vóór jullie in het land woonden hebben al deze gruwelen bedreven, waardoor het land onrein werd – anders zal het land jullie uitbraken omdat jullie het verontreinigen, zoals het volk dat er voor jullie tijd woonde werd uitgebraakt. Wie toch een dergelijke gruweldaad bedrijft, zal uit de gemeenschap gestoten worden. Houd je aan je verplichtingen tegenover mij en volg geen van de gruwelijke gewoonten na die voor jullie tijd in zwang waren, opdat je er niet door verontreinigd wordt. Ik ben de HEER, julie God.

God.’
Jullie gelovigen hebben nogal een hoge dunk van jullie zelf en die ‘man made God from the myth’ ? God deed niks, de natuur zorgt ervoor dat iets overstroomd of dat er winden zijn or dat er plagen komen, dat is puur de aardse natuur werking en heeft NIETS met God te maken of er nu wel zoiets is als een God of niet, dat staat er nog totaal los van. Het is pure nonsens.

Overigens laat Gods oordeel geen dubbele standaard zien. Hij oordeelt hetzelfde over de Israëlieten als over de andere volkeren wat het argument dat Hij een racist is teniet doet. Er staat bijvoorbeeld in Jozua 7:11-12: ‘Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn ban rustte. Ze hebben die gestolen, en dat ook nog eens proberen te verdoezelen door ze tussen hun eigen bezittingen te verbergen. Daarom kan het volk van Israël niet standhouden tegen zijn vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de vlucht slaan, omdat het nu zelf aan de vernietiging is prijsgegeven. Ik zal jullie niet meer bijstaan als jullie je niet van de gestolen goederen ontdoen’.

Ha ha waar halen jullie bovenstaande lariekoek nu weer vandaan ?
Welk verbond ? De wetten en tien geboden die Moses kreeg waren afkomstig van de Egyptenaren via Joshua, dit zijn bijbel sholars te weten gekomen via vergelijken van Egyptische teksten en fragmenten uit de bijbel. Dus dit gegeven is een feit.
Als er al een God is in spirituele zin wat zal hem fysieke goederen een zorg zijn ? Er word heden ten dage elke dag veel gestolen op de wereld, doet God hier ook wat aan dan ?
Maar ja alles wat in de bijbel staat maar klakkeloos aannemen dat het van God afkomstig zou zijn is wel erg foute boel.


Tot slot was er ruimte voor de Kanaänieten zich over te geven, te bekeren en te overleven als ze de enige God erkenden. God is vergevingsgezind aan een ieder die zich bekeerd van zijn zonden en zich tot Hem keert. Twee mooie voorbeelden uit het oude testament:

Wat de fu.. is dit nu weer voor een onzin, wat een fantasten die gelovigen zeg. “Over geven, bekeren, God erkennen” ?
Zonden, welke zonden ? Vergevingsgezind…etc. waar halen jullie het vandaan ? Oh ja jullie halen het uit de bijbel waar we al van vastgesteld hadden dat het niks met God te maken heeft maar met de fantasie van de mens zelf.

- In Jozua 2:9 staat: ‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie’. Rahab erkent in dit voorbeeld God en zij krijgt als enige redding.

Ha nog een mooie, worden ze notabene door “Het gekozen volk” bang gemaakt om maar op te hoepelen en hun steden aan de Israëlieten te geven in de naam van een niet bestaand mythologisch wezen. Schande !

- In Jozua 11:18-19 staat: ‘want er was geen enkele stad die een vredesverdrag met de Israëlieten had gesloten, behalve Gibeon, de stad van de Chiwwieten’. De Chiwwieten kregen ook redding.

Vredesverdrag met de Israëlieten sloten ? De Israeliten vielen hun aan het was niet andersom. Zoiets van maak plaats maak plaats want wij zijn het gekozen volk ?! Het moet toch ook niet gekker worden in de bijbel, nou bereid je je maar voor het kan nog veel en veel gekker, hierbij akte.


Er was dus ruimte voor bekering, wat dus de etnische achtergrond van de verovering van het land van Kanaän te niet doet.
God is liefdevol. Maar hoe kan een ontzagwekkende, rechtvaardige God Zijn liefde bewijzen naar ons mensen die zondig zijn? Met andere woorden: hoe kunnen wij redding, vergeving krijgen?

Ruimte voor bekering, naar wat, een opgelegd geloof na eerst de mensen bang gemaakt te hebben ? Ik noem het gewoon landjepik, zoals Israël ook met de Palestijnen nu nog doet. De Palestijnen woonden van oudsher in de canaan streek en kwamen daar als de Philisteinen een zeevarend volk, overigens was er nog een volk dat van de zee kwam en zich daar vestigde.
Redding en vergeving krijgen van wat en voor wat, wat heb ik misdaan ? Dit is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb en het is nog allemaal een leugen ook. De bijbel is vol met die leugens, door de mens verzonnen.

In Handelingen 17:24-31 staat: ‘De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft,

Waar halen jullie deze onzin nu weer vandaan ? De sterren en planeten zijn ontstaan door astronomische processen op basis van de 4 natuur wetten en interactie ervan op de materie en energie, niet door God en zeker niet in de directe zin.

hij die over hemel en aarde heerst… Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt,

Eerst, wanneer heeft dit maken van één mens plaats gevonden ? Ik neem aan dat hier gerefereerd word aan de twee Genesis creatie story’s ? Ik wil gelovigen er even aan helpen herinneren dat deze verhalen afkomstig zijn vanuit figuurlijk bedoelde teksten uit de Sumerische kleitabletten, de Enuma Elish creatie epoques. De Joden waren in de 6e eeuw uit Judea verdreven en zijn door de Babyloniers meegenomen naar hun land waar de schrift geleerden aldaar dit verhaal opstelden vanuit oude Babylonische overleveringen en Sumerische mythen waaronder de story van de zondvloed met Noach. De vloed was overigens niet wereldwijd maar meer waarschijnlijk een lokale aangelegenheid.
Heb geen idee wanneer precies die Adam en Eva story moet hebben afgespeeld maar als dit word gesteld op even voor Sumerische tijd tussen
4000 en 11000 jaar gelede klopt dit al sowieso niet aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat er al honderdduizenden jaren zo niet miljoenen jaren daarvoor al mensen leefden op aarde. Sumer is maar een van de meest geavanceerde civilisaties geweest, men had ook nog India en die hebben ook zeer oude Sanskriet teksten in de Vedas die ook mintens zover terug gaan als Sumer met ook veel symbolische mythen en mogelijk interactie met buitenaardsen wat zelfs in Genesis het geval zou kunnen zijn gezien het verhaal van de “Gevallen Engelen” en Elohim en Nephilim story. Overigens hoe kan een spirit in de vorm van een Engel dan wel Elohim zich mengen met de dochters van de mens en daarbij kinderen krijgen Nephilim de reuzen genoemd ? Dit kan dus ook niet behalve als het buiten aardse wezens van een andere planeet betreft, hou deze mogelijkheid open. Buitenaardsen bestaan dat is al bevestigd door het disclosure project met getuigenissen van ex militairen alsmede de UFO sightings en ontvoeringen. En nee kom niet met de verklaring dat het hierbij gaat om de duivel of demonen of iets van dien trant want dat is een leugen, ik ken elk argument dus daar trap ik niet in.

die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.

God deed helemaal niks inzake verspreiden en bepalen waar men ging wonen wat is dit voor een nonsens ? De mens ging zelf wonen waar het hem uitkwam of dat ze door oorzaken verder moesten trekken. Dit ging al duizenden jaren lang zo, mensen hebben echt overal geleefd in grotten in ondergrondse uitgehouwen vertrekken, noem maar op.

Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is… God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan’.

Ok nu komt het mooiste voorbeeld van bedrog in de bijbel naar voren. Gods bedoeling ? Ja ja waar halen jullie die crap vandaan ? Aannames, alleen maar aannames niets anders, klakkeloos aannemen uit een fraude boek van 2000 jaar geleden. Wie dat verhaal heeft verzonnen is een idioot en did not pay any attention. Er is geen schrijntje bewijs dat die man waar jullie het over hebben, Jezus bij name, uit de dood is opgestaan. Sterker nog dat is niet eens mogelijk, Jezus was een mens als ieder ander, niks bijzonders, niets, nada nopes.
Jezus is geboren op 1 maart 7 bc. Geboren bij jonge vrouw van 15, niet maagd, hier was nooit sprake van, dit is een vertaal fout geweest, al eerder besproken hierboven. Vader is onbekend, mogelijk Joseph maar daar is geen aanwijzing voor in de bijbel of hij moet het zelf verborgen hebben gehouden, Joseph was een oom van Maria. Er is een theorie van Bushby dat het een Romeinse soldaat Tiberius zou zijn geweest er zijn enkele hints die hier naartoe wijzen. Maar we gaan er even van uit de niet bekend is wie de vader is geweest in ieder geval niet God, dit is
onmogelijk en de grootst mogelijke onzin. Jezus is geboren in huis in een voederbak gelegd, niet in een stal dus, vanwege die voederbak kwam men bij het maken van de vertalingen op het idee dat het dus in een stal geweest moest zijn. Het concept van “Zoon van God” geboren bij maagd is gepikt bij gelijke mythes van India, Perzië Egypte, en Griekenland, wel erg toevallig dat in het geval van Jezus dit ook zo zou zijn, sterker nog die concepten uit die oudere mythen betreft alleen een mythe en er is geen sprake van een fysiek gebeuren. Dus vergeet die zoon van God idee. Jezus heeft niet op het water gelopen maar over stijger. Water in wijn veranderen een concept wat plaatsgevonden heeft op het trouwfeest van Jezus en Maria Magdalena heeft nooit plaatsgevonden, toveren bestaat niet, er is geen water in wijn veranderd. Hij liet wel veel wijn aanrukken voor het gewone volk wat officieel niet mocht daar alleen mensen van priesterlijke gemeenschap dit mochten drinken Jezus brak echter deze regel. Zoals in het begin van deze reply al gesteld Jezus is dus niet dood gegaan aan kruis dus ook niet opgestaan uit de dood en naar de hemel varen in een fysiek lichaam is niet mogelijk, hoe stelt men dit voor ? Oh ja natuurlijk Jezus was God en God kan alles, yea right. NOT ! Iemand moet toch wel van hele goede huize komen om mij dat wijs te maken waarvan bij deze wederom akte.

God roept ons in de huidige tijd, net als de volkeren in het oude testament op een nieuw leven te beginnen. Ons te bekeren van onze zondes en tot Hem te keren om zo vergeving te krijgen. Deze vergeving heeft Hij ons aangeboden in Jezus Christus.

In Johannes 3:16 staat: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’

God heeft niemand ons gegeven, dat is een fabel in de gospels, eerder besproken hierboven.


Als je gelooft en daarmee erop vertrouwt dat Jezus Christus, Zoon van God is gestorven voor jouw zonden en is opgestaan uit de dood, is er vergeving. En daarmee geen rechtvaardig oordeel, maar vrijspraak en eeuwig leven.

Waarmee deze uitspraak de grootste leugen van alles is geworden en absolute totale onzin ! Voor mijn zonden gestorven, laat me toch niet lachen, dit is echt humor.


Echter, door niet te geloven blijft een mens onder Zijn rechtvaardige oordeel.

Wat een lulverhaal.

Johannes 3:17-19: ‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht’.

Nou dat is mooi dan, omdat je je gekregen hersens gebruikt om na te denken en te beredeneren dat religie waarheid dus niet de waarheid is en dus daarom niet zomaar gelooft en klakkeloos aanneemt wat er geschreven is door mensen ben je dus gedoemd voor het zgn. oordeel ? Ach wat een flauwekul allemaal en ze geloven het allemaal nog serieus ook wat erg wonderbaarlijk is en dat is zo’n beetje wel het enige wonder in de religie voor de rest heb ik geen wonderen kunnen ontdekken, er zijn eenvoudig geen wonderen.
En laat dat bidden maar en neem die tijd om de oorsprong van religie en concepten te bestuderen wellicht dat jullie dan wat wijzer worden.
Uiteraard komt dit op de website te staan. Onderwerpen hier besproken worden ook tzt verder op de site uitgewerkt met meer details.
Literatuur bronnen: Laurence Gardner, Tony Bushby, en Mark Pinkham the mythe of the peacock angel en nog enkele andere schrijvers zie website
.

Mocht je meer vragen hebben, neem gerust contact op ons op.

Met vriendelijke groet,

Wonderen

http://www.AllAboutGOD.com/Dutch

Hieronder reply op de volgende email van Andrť van Gelder.
Reply staat tussen het antwoord.

Geachte heer Westerman,


Bedankt voor uw reactie.  

U zegt dat u gecheckt heeft of Jezus wonderen gedaan heeft. Hoe heeft u dat gedaan dan? Bent u op alle plaatsen geweest waar Jezus was?

    De opmerking the last time I checked is overdrachtelijk bedoelt en dat weten jullie drommels goed dus kom niet met dat onozele antwoord.) Ik hoef niet op die plaatsen geweest te zijn. Wonderen bestaan niet,
dat is niet mogelijk en er is zeker geen bewijs. En hoe kan Jezus die dingen uberhaupt gedaan hebben en uit welke hoedanigheid ? Jesus is geboren vanuit twee aardse mensen en niet de zoon van God bij een maagd. Dit hele maagd gebeuren is onstaan vanuit een vertaal fout uit het latijn als volgt: Virgo betekend jonge vrouw en niet maagd, Virgo Intacta betekend maagd en van die betekenis is geen sprake in de originele scripture en
trouwens er word niet over gerept in welke origineel deel van de Gospels dan ook. De eerste kerkvaders hebben dit gewoon besloten om dit zo te verspreiden,  dit is een feit. Waarom moet ik jullie huiswerk maken ? Jesus is opgegroeid bij de joodse Essenen secte en leerde daar hun ideen over het concept God en wat hun geloofden en zodoende geloofde Jesus dit ook en besloot om dit te verspreiden. Messiah heeft niks met verlosser te maken, verlosser kun je zien als hij wilde de mensen verlossen van het Romeinse juk in die periode en heeft niets met verlossen van de zonde van de mens te maken, zonde bestaat niet dat is een conceptuele fabel uit het Genesis Sumer mythical verhaal en verzonnen door de mens zelf. Het hele Jesus verhaal is op de relihunters website tzt te lezen.U weet toch (al is het alleen maar vanuit de Bijbel) dat Jezus niet meer zichtbaar aanwezig is op aarde maar door de Heilige Geest werkt in Zijn volgelingen? Als u wilt afgeven op dat wat in de Bijbel staat, moet u het Boek ook aanvallen op de juiste dingen en geen zaken verzinnen die er niet staan.

    Ja dat weet ik vanuit een frauduleuze door mensen opgeschreven bijbel. ''Dat Jezus niet meer zichtbaar aanwezig is op aarde''  nee nog al wiedes als iemand overlijd is hij niet meer (zichtbaar) op aarde. Door de heilige geest werkt ? Waar halen jullie die onzin vandaan ? Er is niet zoiets als heilige geest dat is door de kerk ter plekke 300 jaar na christus verzonnen en dat is een feit. Tis puur gelul op zijn hollands gezecht. Ik draai er niet omheen ik maak het geloof helemaal plat.  Ik verzin niets wat er niet staat. Jullie verzinnen dingen die er niet staan dan wel lezen het niet op de goede manier.


U zegt dat de Bijbel niet betrouwbaar is, waarop baseert u dat?

    Ha oh my, oh dat is een heleboel,kijk op de lijsten op de website ik ga niet hier er over uitwijden en cut and pasten als het daar al staat, ik maak die site niet voor niets, om niet iedere keer hetzelfde verhaal op te hangen aan ignorante gelovigen.


Waarom zouden de delen van de Bijbel die over wonderen gaan symbolisch zijn en de delen over de kruisiging, de volkstelling en dergelijke niet?

    Geef 1 reden aan waarom dat niet zo is of niet zou kunnen ? De bijbel is een mengelmoes van allerlei dingen, Gestolen veranderde overgeschreven scripture (Genesis), 10 geboden en wetten van Moses komen via Yethro( zijn schoonvader ) uit Egypte dit is door bijbel scholars onderzocht dmv van vergelijking van teksten en daar komt nog bij er is nooit een God verschenenen aan iemand in de bijbel periode, laat staan waneer dan ook in de aardse geschiedenis. Ark is van Egyptische origine en was een advanced technology device. Het is een kist van goud en edelstenen etc en werkte als een condensator met supergeleidende eigenschappen en kon stroom en spanning afgeven vandaar dat mensen die er mee werkten speciale kleding aan moesten en je op moest passen want het was gevaarlijk. Het kalf werd verbrand tot wit poeder en gestrooid in het water en daar moesten de Israeliten van drinken, ook werd het poeder, mana genoemd ( wat is het ?) en in brood verwerkt dit is een vanuit Egypte afkomstige traditie en heeft dus al helemaal niks met de Joden te maken. Dit poeder is wit monoatomic poedergoud en heeft exotische eigenschappen zoals verbeteren van bewustzijns vermo-gens en energie huishouding in het lichaam en tevens leviterende antigravity eigenschappen en dit is ook een feit.
Die 3 ''wonderen'' die Moses voor de Farao moest doen waren niets anders dan een onderdeel van een indwijdings ritueel en afkomstig van Egyptisch oorsprong en is niks wonderbaarlijks aan en dit is ook weer een feit.


Vele personen, plaatsen en daden die in de evangeliŽn vermeld staan zijn geverifieerd.

    Ja dat onken ik niet, waar heb ik dat ontkend ? Sommige daden zijn echter niet gebeurd op de manier
die jullie uitleggen, eenvoudig omdat ze niet kunnen bestaan. Wonderen bestaan niet, je kunt geen water in wijn omzetten en daar is ook helemaal geen sprake van geweest, vertel het ff aan Jesus wat jullie fantaseren want hij heeft geen idee dat hij getoverd heeft. Het was zijn eigen trouwfeest met M Magdalena in Cana en hij heeft de regels gebroken door ook andere wijn te gunnen die eigenlijk daartoe geen toestemming hadden en heeft gewoon meer kruiken met wijn aan laten rukken en wisten die mensen veel wat er gebeurde in de rumoer.
Hier is niets wonderbaarlijks aan. Ooit gehoord van Ocams razor. moeten jullie toch eens gebruiken. Nee het is niet om je mee te scheren..


 En waarom is het eigenlijk verkeerd om dingen letterlijk te nemen waarbij geen enkele logische of historische reden is om het symbolisch te zien? Wanneer Jezus in een parabel sprak, kondigde Hij dat ook duidelijk aan en was het ook duidelijk dat het om een parabel ging. De wonderen vallen niet onder de dingen die Hij sprak, maar over Zijn daden. Daar is tekstkritisch geen twijfel over.

      Er is heel veel reden om dit symbolisch te zien en dat geld zeker voor het Sumerische Genesis verhaal waarvan we weten dat dit een figuurlijke mythe is.


    Er is door Jesus in parabelen gesproken maar er is ook met ''code'' geschreven opdat niet alles voor een bep. groep mensen duidelijk was zoals het er stond. Ten tweede die wonder verhalen zijn vele jaren later opgeschreven vanuit minime bronteksten en mond op mond overlevering, de gospel schrijvers en we weten helemaal niet zeker of die Markus, Lucas of Matteus of John heetten. Hebben de teksten van een gemeenschappelijke brontekst of van elkaar en hebben deze aangevuld met eigen dingen en uitleg vele jaren na Jesus leven.
Het is natuurlijk volledig duidelijk dat waar er tekst staat waar dingen in staan die factueel niet kunnen plaatsgevonden hebben dat deze in een symbolische wijze gezien moeten worden en dus als zodanig ook in de bijbel opgeschreven zijn, hier is niets mysterieus aan.
Dus vergeet maar dat Jesus over water liep, water in wijn veranderde, Lazarus uit de dood hielp, zelf uit de dood opstond dan wel ten hemel voer, sterker nog hij heeft nog geleefd tot AD 73 en kreeg 3 kinderen van Magdalena een zeer bekende dame in Gaul Frankrijk.
Als Jesus wonderen kon doen waarom moest hij dan die ''blinde''  klei op het gezicht doen, als hij echt een wonder kon uitvoeren had die man gelijk kunnen zien  zonder truuks. Die blinde zal wel staar ofzo gehad hebben en mineralen uit de grond dan wel klei hebben er voor gezord dat zijn ogen weer opknapten. Teksten bij dit soort dingen zijn in de bijbel ook vaak aangedikt dat is vanzelfsprekend, dat komt voor in de hele bijbel, aandikking en belangrijker laten uitzien dan het was. Dit is een feit. Dit wonder is in ieder geval dus debunked ! De hele bijbel is te debunken met gemak je moet alleen de clues weten.Waar heeft u uw informatie vandaan? Niet van academici die de tekst grondig onderzocht hebben op historiciteit. Daarover bestaat namelijk weinig twijfel meer.

Ha ha ha. Ga even de boeken van Gardner lezen wil je dan kom je er achter wat ik bedoel en hoe het uitgelegd moet worden. Ik heb voldoende studie gedaan nu in half jaar, nu jullie nog. Tony Bushby, Laurence Gardner, Bart Ehrman, en nog diverse anderen. happy reading. Mischien leren jullie nog wat.Overigens: Ik ken iemand die persoonlijk water in wijn heeft zien veranderen.

He leuk ik wil die goochelaar ook wel inhuren voor een partijtje leuk. Wat denk je nu zelf dat ik daar intrap ? Ik zeg je dit is NIET mogelijk, toveren bestaat niet. Je hebt je beet laten nemen. Wat voor een sekte is dat waar je naar toe gaat ?


 Ik ken mensen die voedselvermenigvuldiging hebben meegemaakt.

Kan je Jezus niet inhuren voor Leidens ontzet voor de haring en wittebrood uitdeling, tja ik weet niet of hij meer dan 4000 en 5000 man aan kan.
For christ sake Jezus heeft nog nooit vis of brood vermeerderd, jullie begrijpen er ook helemaal niets van, dit is een symbolische pasage in de bijbel en heeft te maken met mensen die een priesterlijke status kregen in de communitie en dit werd uitgevoerd door ze elke 2 vissen en een paar broden te geven en het ging  
hooguit om wellicht 10 man of weet ik veel. Vijfduizend is symbolisch voor iedereen die die nieuwe status toegekend kreeg van Jezus en niet letterlijk 5000 mensen. Ja zo krijg je fabeltjes de wereld in.Ik heb persoonlijk (enkele dagen geleden nog) meegemaakt dat mensen in enkele minuten genazen van
gecompliceerde botbreuken, tunnelvisie, dyslexie, en meer. Allemaal door de Heilige Geest van Jezus.

Je bent belazerd, het is onmogelijk en allemaal verklaarbaar, en heeft niets met de heilige geest van Jezus te maken want die is er niet, dat is nu juist de grote leugen.
We hebben al vastgesteld dat Jesus gewoon een mens  is niet bij God en niet bij maagd vandaan niet aan kruis gestorven en opgestaan en niet ten hemel gevaren ( symbolish txt.)  Jesus was in coma en dit had hij van tevoren al bekokstoofd om te doen om indruk te maken op het volk, waar overigens achteraf weinig van terecht kwam behalve dan die ignorant christians die achter hem aan gingen lopen en the church of Rome de
Katholieken met hun eigen in elkaar geflantste fantasien.


Zomaar in de ruimte gooien dat iets niet waar is, omdat je het onwaarschijnlijk vindt is geen optie. Als je iets wilt ontmaskeren moet je het ook zelf goed onderzoeken.

Ik iets vind, ik vind niets ! Het is niet alleen onwaarschijnlijk sterker nog het is niet eens mogelijk en niet gebeurt om de redenen die ik hier nog maar sumier behandeld heb. Hoeveel kantjes met tegenargumenten wil je hebben ? Ik kan een week lang schrijven ben ik nog niet klaar.


Ik wens u toe dat u God persoonlijk leert kennen en leert om eerlijk en kritisch naar uzelf en uw motieven te kijken.

Ik hoef niet iemand te kennen die niet bestaat, geloof jij wel in sinterklaas en de kerstman, in de toothfairy en in kabouters ?  Ik geloof alleen in dingen waar bewijzen of aantoonbaar evidence voor is.
Noem 1 ''bewijs'' die keihard is in voordeel van het geloof en ik ben verkocht. yea right. Geloof je het nu zelf ?

 God bestaat niet zoals Christenen dit zien en daar zijn a4 velletjes vol met redenen voor op te  noemen,
zie website therelihunters.infonow.nl (let op niet alles is klaar, work in progress. eerst het Jezus verhaal debunken, met gemak. Kritisch naar mijzelf kijken ? Ja hoor doe ik alles wat ik  tot mij neem in de study bekijk ik zodanig dat ik het kan rijmen met mijn eigen rationeel logisch denken en niet zoals gelovigen doen alles maar klakkeloos uit dat boek welke de bijbel heet aannemen, mijn doel is kritisch naar de bijbel en de
story van de Christenen te kijken en te debunken. Dit is overigens allang gedaan jaren geleden en als u de moeite had genomen om dat materiaal van bible scholars door te nemen dan was alles duidelijk, mij in ieder geval is alles duidelijk hoe het zit.
The burden of proof is on the ones who make the claims and that is Christianity , not me. Ik hoef niets te bewijzen. De geschiedvervalsers moeten het bewijzen. Ik claim niet
dat de hele bijbel niet waar is, het is een geschiedenis boek samengesteld uit vele boeken door vele schrijvers en achteraf zodanig aangepast dat het zgn klopt.
Mijn motieven ken ik hoef ik niet naar te kijken. Jullie zijn degene die kritisch moeten kijken naar religie hoe  het onstaan is, de door mensen verzonnen concepten vanuit duizenden jaren oude mythen (genesis = Sumerische kleitablet mythen overgenomen en veranderd door de Joden tijdens ballingschap in Babylonie, en dat is een feit. Als die Babyloniers hun niet naar Babylonie hadden gehaald in de 6e eeuw voor Christus dan hadden die Genesis verhalen en zeker niet de kreatie story en noach verhaal nooit in de bijbel terechtgekomen en waar blijft jullie Adam en Eva en Eden story en Gods kreatie story dan ? Die blijft nergens en dat is een feit. Over Adam en Eva gesproken die lijken in de story al aardig beschaafd en modern etc. en als dat verhaal zich zeg 8-10.000 jaar geleden zich afspeelde of volgens sommige ignorant believers 6000 jaar geleden dan valt dat niet echt te rijmen met het feit dat er minstens 1 miljoen jaar geleden al mensen waren, Austrolopticus, Cro magnon, Neanderthalers.Homo Erectus,Homo sapiens, Homo Sapiens Sapiens,Rotsschilderingen van vele duizenden jaren en artefacten die miljoenen jaren oud zijn zie out of place artefacts.
Ik lees dat Moses de toestemming kreeg van God om al die mensen in Canaan aan te vallen en doden ? Hoe moet ik dat samen met meerdere massamoordernaars praktijken en offeringen uit naam vna god rijmen met een Al liefhebbende God ?

Nee het is duidelijk jullie zijn extreem gehersenspoeld en rijp voor de psychiater.

Dat die mafkezen hier al 2000 jaar in geloven heb ik het nog niet eens over die BS van de rapture gehad ook zo'n grote fabel en leugen. Oh laat me toch niet lachen, mafkezen.

Onno Westerman

www.therelihunter.infonow.nl

Bovenstaande is een antwoord en reply hierop van therelihunters op het volgende wat verstuurd is per email naar de allaboutgod.com website.

Ik heb zitten kijken op de pagina over wonderen die Jezus vericht zou hebben. Leuk en aardig maar Jesus heeft the last time I checkedgeen enkel wonder vericht, weet ook niet hoe jullie hier bij komen, oh wacht uit de bijbel, aha ja dat verklaard alles. De bijbel is niet betrouwbaar, ten tweede de regels in de Gospels die over Jesus wonderen gaan moeten meerendeels symbolisch gelezen wordenen niet letterlijk. De Christenen nemen de txt letterlijk en dat is verkeerd, Jesus zegt het zelf, ''Ik praat in parabelen''Er is niks wonderlijks gebeurt. Water in wijn veranderen, vergeet het maar het is niet eens mogelijk. Er werd gewoon meer wijn gehaald uit de achterkamer. Het was Jezus trouwfeest met Maria Magdalena en hij zelf w as bevoegd om het feest te begeleiden samen met zijn moeder. Wat doet Jesus anders op een trouwfeest ? Wat heeft Jesus op een willekeurig trouwfeest te zoeken ?

Lees de boeken van Laurence Gardner en alles zal duidelijk worden en de bijbel scam zal ontmaskerd worden. Neem niet alles zo maar klakkeloos aan wat er in de bijbel staattzt zal ik deze email vervolgen betreffende wonderen dan wel andere zaken. Kijk ook eens op http://www.therelihunters.infonow.nl††† Therelihunters to stop the BS. and nonsense.